10 - 30 มิถุนายน - รับสมัครผู้เข้าแข่งขันชาวไทย
30
มิถุนายน - ปิดรับสมัคร (เวลาเที่ยงคืน)
8
กรกฎาคม - ประกาศผลทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
20
กรกฎาคม - วันปฐมนิเทศผู้เข้าแข่งขัน
21
กรกฎาคม - พิธีปล่อยรถ และทีมออกเดินทางแข่งขัน
21 - 23
กรกฎาคม - ทีมถ่ายทำและตัดต่อ
24
กรกฎาคม - ทีมส่งผลงานภายในเที่ยงวัน 12.00
26
กรกฎาคม - วันฉายภาพยนตร์และตัดสินผลงาน
27
กรกฎาคม - งานประกาศรางวัล


กฎ กติกา การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นสำหรับนักศึกษาไทย

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป

1) ทีมผู้เข้าแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด

2) คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรก โดยคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม โดย 30 ทีม

ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ

ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยคัดเลือกให้เหลือ 9 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film

Competition 2017 ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย

2. รายละเอียดภาพยนตร์สั้น

1) การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 - 7 นาที

2) รูปแบบภาพยนตร์สั้น ต้องเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ตามแนวคิด

“การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ” โดยเลือกจากโครงการพระราชดำริ ตามภาคต่าง ๆ จำนวน 29

โครงการตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

3) ภาพยนตร์สั้นจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps

4) เรื่องเล่า บทสนทนา บทพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้จัดโครงการเทศกาลฯ

จะจัดทำคำบรรยายให้หลังจากผู้แข่งขันส่งภาพยนตร์ให้คณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้ว

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

2) ต้องเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย

สาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) ต้องไม่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1 มาก่อน

4. หลักฐานของผู้สมัคร

1) ใบสมัครออนไลน์

2) ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume/Profile)

3) สำเนาบัตรประชาชน

4) โครงเรื่อง (Treatment) ของภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวด

5) คลิปวีดิโอแนะนำตัว พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)

6)

หลักฐานรับรองจากทางมหาวิทยาลัยหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุตัวพร้อมรับรอ

งสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ

ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ทีมละไม่เกิน 7 นาที

5. กฎ กติกา ข้อปฏิบัติ

1) ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถ้าผู้เข้าแข่งขันถูกพบว่ามีพฤติกรรมในทางที่ขัด

กับกฎหมายของประทศไทย กฎ ระเบียบการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายให้กับตัวเอง การแข่งขัน หรือชื่อเสียง

ของประเทศไทยจะโดนตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้ การตัดสินใด ๆ

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการเทศกาลฯ และจะถือเป็นที่สิ้นสุด

2) ภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องไม่ละเมิดมาตรฐานกฎหมายในประเทศไทย

เพื่อรักษาคุณค่าของประเทศไทยและการแข่งขัน หากภาพยนตร์เรื่องใดถูกพบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งภาพ

เสียง หรือรูปแบบ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงหรือจะไม่นำไปพิจารณาในการแข่งขัน

ทั้งนี้ การตัดสินใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการเทศกาลฯ และจะถือเป็นที่สิ้นสุด (ตัวอย่าง

ภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การวางภาพกษัตริย์ พระราชินีระดับพื้นดิน

พระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น)

3) ภาพทั้งหมดที่อยู่ในภาพยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ภาพที่ซื้อ

ดาวน์โหลดหรือภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นไม่สามารถนำมาใช้ได้

4) ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น เพลง สัญลักษณ์ โลโก้ หรืองานประกอบต่าง ๆ เป็นต้น

ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบปัญหาทางด้านกฎหมายด้วยตนเอง

5) ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันเป็นสิทธิ์ของโครงการ Thailand Short Film Competition 2017

ซึ่งผู้เข้าแข่งขันมีเพียงสิทธิ์ในการอ้างอิงการทำงานเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ทางการค้าใด ๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะได้รับจากโครงการ

ทีมบริหารการแข่งขันจะมีการเตรียมสิ่งต่างๆให้ทีมผู้เข้าแข่งขันดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายการเดินทางในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อมายังที่พักที่ทางทีมงานจัดไว้ให้

2. ที่พักทั้งหมด 4 คืน ซึ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพ สําหรับผู้เข้าแข่งขันในช่วงวันที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คืน และ

ประกาศรางวัล 2 คืน (หนึ่งห้องสําหรับหนึ่งทีม โดยผู้ร่วมทีมต้องใช้ห้องร่วมกัน)

3. เงินจํานวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ (อาหาร, ค่าสถานที่ถ่ายทํา, ค่านักแสดงและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ) สําหรับทุกทีม ทางเราแนะนําให้แต่ละทีมควรเตรียมค่าใช้จ่ายมาเผื่อด้วย

แจ้งเพื่อทราบ: เงินสนับสนุนถูกแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20,000 บาท จะให้จ่ายให้ทุกทีมในวัน

ปฐมนิเทศและอีก 10,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับในวันที่ส่งมอบงานครบถ้วน และถูกต้องโดยผู้เข้า

แข่งขัน จะต้องเตรียมสําเนาหนังสือเดินทางมาในวันรับเงินครั้งที่ 1 ด้วย

4. รถตู้ที่ใช้สําหรับแข่งขันระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2559 โดยที่น้ำมันรถจะถูกเติมให้เต็ม

ถังในวันเดินทางวันแรกจากจังหวัดกรุงเทพฯในระหว่างการถ่ายทําผู้เข้าแข่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า

น้ำมันเองและต้องเติมน้ำมันเต็มถังคืนในวันสุดท้ายของการใช้รถ

5. ประกันสําหรับผู้เข้าแข่งขันจะเป็นประกันกรณีอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย แต่

ประกันไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งปัญหาสุขภาพลงในใบสมัคร


ช่วงการเตรียมการ สําหรับทีมที่ได้รับคัดเลือก:

1. อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดต่อได้ตลอดเวลา

2. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการถ่ายทําของตนเอง อาทิเช่น กล้องถ่ายรูปการ์ดความจํา

แบตเตอรี่ สายชาร์จ และ คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อมาด้วยตนเอง

3. แต่ละทีมจะต้องแน่ใจว่าได้ทําการค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้สถานที่ในการถ่ายทํา

ภาพยนตร์


ช่วงการผลิต สําหรับทีมที่ได้คัดเลือก:

1. ทีมบริหารจัดการการแข่งขัน จะจัดการสถานที่การถ่ายทํา ตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์

www.Thailandfilmdestination.com

2. ทีมบริหารจัดการการแข่งขัน จะจัดการจองที่พัก สองคืนแรกของวันปฐมนิเทศ
ซึ่งคือ คืนวันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม และ สองคืนสุดท้าย ซึ่งคือคืนวันที่ 26 และ 27 กรกฎาคม
ในวันอื่นๆนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดการ

ที่พักด้วยตนเอง

3. แต่ละทีมจะต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ อย่างไรก็ตามทางกองกิจการภาพยนตร์จะพยายาม

ช่วยเหลือ ยกเว้นค่าใช้จ่าย หรือขออนุญาตการใช้สถานที่ถ่ายทําให้ ภายใต้ขอบเขตของกองกิจการ

ภาพยนตร์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนแบบฟอร์มขออนุญาตทุกสถานที่ที่ได้ถูกบันทึกภาพเอาไว้

4. แต่ละทีมจะต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าอุปกรณ์และค่าบุคลากรอย่างเช่นนักแสดง ห้องพักและที่พัก

โปรดทราบว่า การยืมอุปกรณ์ถ่ายทํานั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําการใช้อุปกรณ์ในระหว่างการใช้อุปกรณ์

โดยไม่มีการต่อรองใดใดทั้งสิ้น

5. แต่ละทีมต้องทําตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด


ช่วงหลังการผลิตภาพยนตร์ เพื่อเลือกทีมสร้างภาพยนตร์

1. ไม่มีการจัดเตรียมอํานวยความสะดวกอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับการตัดต่อผู้เข้าแข่งขันจะต้องตัดต่อด้วย

อุปกรณ์ของตัวเอง

2. หัวเรื่องของภาพยนตร์ และเครดิตท้ายถ่ายภาพยนตร์

2.1 ให้ 5 วินาทีสําหรับหัวเรื่อง

2.2 ก่อนที่หนังสั้นจะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องต้องเป็นภาพสีดํา 2 วินาที

2.3 จบด้วยเครดิตท้ายเรื่อง

เครดิตในตอนท้ายของภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะถูกจํากัด ให้สูงสุดของ 30 วินาที 30 วินาทีนี้จะถูกนับ

พิจารณารวมเป็นความยาวของภาพยนตร์เรื่องนี้เครดิตท้ายภาพยนตร์จะต้องมีชื่อของผู้สร้าง

ภาพยนตร์ และนักแสดง (ถ้ามี) เช่นเดียวกับชื่อของสถานที่และผู้สนับสนุนอื่น ๆนอกจากโลโก้ของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว และ Thailand International Film

Destination Festival 2017 (ต้องเรียงตามที่ทีมงานจัดการผลิต)

3. ภาพยนตร์ต้นแบบที่จะส่งต้องส่งเป็นไฟล์รูปแบบ QUICKTIME HIGH RESOLUTION: H264 (ENCODE)

และ MPEG4 รูปแบบไฟล์สุดท้ายของที่ส่งจะต้องเป็นระบบ PAL เท่านั้นกำหนดหมดเขตส่งวัน ที่ 24

กรกฎาคม 2017, 12:00 น. (เที่ยง) ตามเวลาท้องถิ่น เราจะไม่รับผลงานใดๆ ที่ช้ากว่ากําหนดสําหรับการ

พิจารณา
หมายเหตุ  ไฟล์ Subtitle ต้องเป็น ไฟล์ .srt เท่านั้นแจ้งเพื่อทราบ

ความประพฤติของผู้เข้าแข่งตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งขันจนถึงแข่งขันเสร็จจะอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าน้าที่ของ

งาน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาภาพยนตร์และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


รางวัล

คณะกรรมการตัดสินจะดูภาพยนตร์ทุกเรื่องในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

โดยภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

พร้อมที่พักและบัตรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศที่เหมาะสม