จากพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งสถานีฯใช้เป็นแปลงทดลองปลูกพืชผักเมืองหนาว ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทย