ปี 2521 ชาวเขาถวายฎีกาขอพื้นที่ทำกินแห่งใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงเข้าช่วยเหลือและให้ความรู้ในการปลูกป่าทดแทน จนกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาวในปัจจุบัน