เดิมเป็นเทือกเขาแห้งแล้งเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าม้งยังชีพด้วยการปลูกฝิ่น ต่อมาพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักของเกษตกร ซึ่งทำให้พื้นที่เขียวชอุ่มและงดงาม