จากภาวะดินเปรี้ยวและป่าไม้ลดลง จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การสร้างประตูระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม การหาทางป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ปัจจุบันเป็นพื้นที่สอนการเกษตรให้แก่ชาวบ้านสร้างอาชีพและรายได้ให้ดีขึ้น