ปี 2541 บริเวณ ต.หาดบางเบิดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทับถมของเม็ดทราย ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พัฒนาปรับปรุงหน้าดินเป็นพื้นที่วิจัยทางเกษตร ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ