จัดตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้มีความสามารถทำงานด้านการเกษตรกรรม และสอนเกษตรกรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ