โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเน่าเสียในจังหวัด โดยการพัฒนาพื้นที่ราบบริเวณนี้ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ด้วยพื้นที่ที่มีเขางดงาม ในอนาคตจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ