ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริปี 2524 เพื่อทำการศึกษา วิจัย ทดลอง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความรู้และรายได้เพิ่มขึ้น ในพื้นที่มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ความรู้และมีความสวยงาม