ปี 2524 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมการผลิตให้สามารถส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ