ชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายมันเทศ แล้วทรงพบว่าการแตกใบของมันเทศบนตราชั่งที่วางไว้ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการขึ้น โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรของจังหวัด โดยมีฟาร์มเลี้ยงโคและไก่ และยังมีกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้า