สมัยก่อนมีทำฟาร์มกุ้งทำให้พื้นที่สภาพป่าไม้เหลือน้อย จึงมีพระราชดำริกำหนดให้บริเวณนี้เป็นพื้นที่ปลูกป่าถาวรจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่และจะเห็นต้นโกงกางที่ทรงปลูกไว้อีกด้วย