ปี 2522 ราษฎรถวายที่ดินและได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าตั้งชื่อศูนย์ฯ  ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนและศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและศิลปาชีพ