ปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและทดลองด้านการเกษตร จนพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร