ก่อตั้งปี 2531 จากพระราชกรณียกิจแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ชาวไทยภูเขา